به گزارش مهر، بارش شهابی در اثر بقایای ذرات گرد و غبار دنباله دارها در صفحه مداری زمین ایجاد می شود و با هر بار عبور زمین از میان این مواد یک بارش شهابی به وقوع می پیوند.
دلتا دلوی نیز حاصل عبور دنباله دار هالی از مدار زمین است که با عبور آن از مدار زمین بارش شهابی دلتای دلوی آغاز می شود. اوج این بارش فردا شب سه شنبه ۷ تیرماه است و تا ‪ ۱۵‬مرداد ماه ادامه دارد.

کانون این بارش، ستاره دلتا از صورت فلکی دلو است و تعداد بارش آن ( ZHR) در فردا شب به ‪ ۳۵‬شهاب در ساعت می رسد.