يك وزير زن سابق رواندايي به دليل نقشش در نسلكشي و تجاوز به زنان و دختران قوم توتسيها در اين كشور به حبس ابد محكوم شد.
به گزارش «شیعه نیوز»، پائولین نایراماسوهوکو ۶۵ ساله نخستین زنی است که به جرم نسل‌کشی در یک دادگاه بین المللی محکوم می شود. وی به همراه پسر و ۴ مقام سابق این کشور پس از محاکمه ای که ۱۰ سال به طول انجامید گناهکار شناخته شد.

در جریان کشتارهای سال ۱۹۹۴ حدود ۸۰۰ هزار نفر از توتسی ها و هوتوها در رواندا کشته شدند. پائولین که وزیر امور خانواده و زنان بود متهم به دادن دستور تجاوزها بوده است.
دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا وی را متهم به مداخله در این اقدامات با هدف نابودی قوم توتسی‌ها کرده بود و عناوین اتهامات وی توطئه برای نسل کشی، جرایم علیه بشریت، نابودی، تجاوز، آزارها و خشونتهای علیه کرامت انسانی بوده است.

به نوشته بی بی سی در جریان نسل‌کشی‌ها وی دستور تجاوز به زنان و دختران را صادر کرده و آنها را مجبور می کرده تا سوار کامیونهایی شوند که آنها رابرای قتل عام می‌بردند.
وی به همراه یکی دیگر از مقام‌ها به حبس ابد محکوم شده و ۳ نفر دیگر نیز به بین ۲۵ تا ۳۵ سال حبس محکوم شده اند. این وزیر در ۷ مورد از ۱۱ اتهام وارده گناهکار شناخته شد.

اين دادگاه از سال ۲۰۰۱ شروع شده بود.