به گزارش افکارنیوز، سیروس نصیری گفت: هرگاه سازمان، بیمه شده ای رابرای معالجه به شهرستان دیگری اعزام کند و درمان وی به صورت سرپایی انجام شود، علاوه بر غرامت دستمزد متعلقه، معادل ۱۰۰ درصد غرامت دستمزد روزانه بابت هزینه هر روز اقامت به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همچنین(در صورت تایید مراجع پزشکی سازمان) تا زمانی که بیمار نیاز به همراه داشته باشد، علاوه بر مخارج مسافرت بیمار و همراه، معادل ۵۰ درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

نصیری تصریح کرد: هزینه سفر و فوق العاده هزینه سفر و هزینه همراه به بیمه شدگان اجباری، رانندگان برون شهری، مقرری بگیران بیمه بیکاری، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتادگان کلی، بازماندگان وافراد تحت تکفل آنها تعلق می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای اعزام بیمه شده و یا افراد تحت تکفل وی موضوع می بایست در شورای پزشکی مطرح و در صورت تایید اعزام، نحوه، نوع وسیله سفر و همچنین نیاز بیمار به همراه مشخص شود.

نصیری خاطر نشان کرد: هزینه اعزام بیمار طبق نرخ متعارف تعیین و پرداخت می شود.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی افزود: هزینه های سفر بیمه شده توسط شعبه اعزام کننده و در صورت نیاز بیمار توسط شعبه شهرستان مقصد قابل پرداخت است.

وی گفت: مشمولین برای دریافت هزینه های فوق می بایست دفترچه درمانی بیمه شده اصلی و فرد بیمار و نظر پزشک معالج مبنی بر لزوم اعزام بیمار را به شعبه ارائه نمایند.