ایسنا: سيزدهمين اثر ايران در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شد.

محمدحسن طالبیان مسؤول تهیه‌ی پرونده‌ی «باغ ایرانی» اعلام کرد که دقایقی پیش، پرونده‌ی «باغ ایرانی» با اکثریت آرای اعضای کمیته‌ی میراثجهانی، بلافاصله پس از معرفی و بدون پرسش و پاسخ، در فهرست میراثجهانی ثبت شد.

او کیفیت بالای پرونده و همچنین جامع و فنی بودن آن را عامل ثبت جهانی هر ۹ باغ موجود در پرونده‌ی «باغ ایرانی» دانست.

سی‌وپنجمین اجلاس کمیته‌ی میراثجهانی یونسکو از ۲۹ خردادماه در مقر اصلی یونسکو در پاریس آغاز شده است و تا هشتم تیرماه ادامه دارد. در این اجلاس پرونده‌ی «باغ ایرانی» شامل ۹ باغ پاسارگاد و ارم از استان فارس، پهلوان‌پور و دولت‌آباد از استان یزد، فین و چهل‌ستون از استان اصفهان، اکبریه از استان خراسان جنوبی، عباس‌آباد از استان مازندران و شاهزاده‌ی ماهان از استان کرمان از سوی ایران معرفی و ثبت شد.

به گزارش ایسنا، ایران تا کنون موفق به ثبت ۱۲ اثر تاریخی در فهرست میراثجهانی شده است؛ مجموعه‌های تاریخی چغازنبیل(دوراونتاش) در خوزستان، تخت جمشید(پارسه، پرسپولیس) در فارس و میدان نقش جهان در اصفهان هر سه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۸ در فهرست میراثجهانی ثبت شدند. پس از ثبت این آثار، ایران به‌مدت حدود ۲۴ سال اثر دیگری را در فهرست جهانی ثبت نکرد تا این‌که در سال ۱۳۸۲، مجموعه‌ی تاریخی تخت سلیمان به‌عنوان چهارمین اثر تاریخی کشور جهانی شد. سپس در تیرماه ۱۳۸۳ پاسارگاد و منظر تاریخی و فرهنگی بم، در تیرماه ۱۳۸۴ گنبد سلطانیه و در تیرماه ۱۳۸۵ مجموعه‌ی تاریخی بیستون به جمع آثار ایران در فهرست میراثجهانی اضافه شدند.

اما در سال ۱۳۸۶، ايران پروندهي قرهكليسا را براي ثبت در فهرست ميراث جهاني معرفي كرد كه بهدليل تغيير و تحولات صورتگرفته در سازمان ميراث فرهنگي و ارائهي ديرهنگام پرونده، قرهكليسا از سوي كارشناسان يونسكو نمرهي قبولي نگرفت و ايران يك سهميهي خود را براي ثبت جهاني از دست داد. البته سال بعد، يعني در تيرماه ۱۳۸۷، پروندهاي با عنوان مجموعهي كليساهاي آذربايجان به يونسكو فرستاده شد و نهمين اثر جهاني ايران با نام مجموعه كليساهاي ارامنه شامل سه كليساي اصلي و چند بناي اطراف آن، همراه دهكدهها و قبرستان ثبت جهاني شد. پس از آن و در سال ۱۳۸۸ سازههاي آبي ـ تاريخي شوشتر كه شامل ۱۴ اثر بود، دهمين اثر جهاني ايران نام گرفت. در نهايت، سال گذشته در اجلاس سيوچهارم كميتهي ميراث جهاني كه در برزيل برگزار شد، ايران براي نخستينبار موفق به ثبت جهاني دو اثر تاريخي بازار تبريز و مجموعهي بقعهي شيخ صفيالدين اردبيلي بهصورت همزمان شد.