به گزارش افکارنیوز، علی‌اکبر کسائیان اظهار داشت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، پرونده مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و همچنین مدیرمسئول روزنامه خبر ورزشی رسیدگی شد.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در ادامه افزود: بر همین اساس، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا(محمد خدادی) با اکثریت آراء اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

وی گفت: مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب، افترا و نشر تحقیقات مراجع قضایی و همچنین دارا بودن شاکی خصوصی مجرم شناخته شد.

وی درباره بررسی پرونده مدیرمسئول رونامه خبر ورزشی نیز اظهار داشت: شاکیان این پرونده پیش از آغاز دادگاه اعلام رضایت کردند که مورد موافقت اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات قرار گرفت.

جلسه امروز دادگاه مطبوعات در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد.