گروه اجتماعی

- اگر اختیارات انتخاب شهردار را از شورای شهر بگیرند شورا ماهیت خود را از دست می دهد مگر اینکه شوراها را تعطیل کنند.

آراض ضیایی در گفتگو با خبرنگارافکارنیوزگفت: وظیفه اصلی شوراها انتخاب شهرداراست و از طرف دیگر خود شورای شهر هم توسط مردم انتخاب می شود و اگر قرار باشد شهردار توسط مردم انتخاب شود و این انتخاب هم از اختیارات شورا سلب شود دیگر شورا ماهیت خود را از دست خواهد داد.

رئیس شورای شهر زنجان افزود: از طرفی دیگر اگر شهرداری از طرف شهردار عزل شد انتخاب مجدد شهردار با مشکل مواجه می شود و این مغایر قانون است.

ضیایی با بیان اینکه ما امیدواریم این پیشنهاد رای نیاورد گفت: ماهیت وجودی شورا نظارت است و اصلا کار اجرایی ندارد بنابر این اگر شهردار بداند عزل وی با شورای شهر نیست این نظارت شورا زیر سوال می رود و به هیچ وجه نظارت شورا را قبول نخواهد داشت و مشکلات دیگری را قطعا به همراه خواهد داشت.

این نماینده مردم در شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه در قانون پیش بینی شده تمام بودجه ها و هزینه های شهرداری توسط شورای شهر است اظهار داشت: سلب اختیار انتخاب شهردار از شورای شهر به نوعی همه اختیارات شورا نسبت به شهرداری را از بین خواهد برد، بنابر این انتخاب شهردار باید توسط شورا باقی بماند چرا که این مخالف نص قانون است.

وی در پایان خاطرنشان کرد : اگر اختیارات انتخاب شهردار را از شورای شهر بگیرند شورا ماهیت خود را از دست می دهد مگر اینکه شوراها را تعطیل کنند .