به گزارشافکارنیوز،نتیجه تمام رژیم‌های غذایی از نظر کاهش وزن در کربوهیدارت کمتر، کاهش چربی، افزایش مصرف پروتئین و ممنوعیت برخی مواد غذایی یکسان است.

یک تیم آمریکایی کانادایی اثرات طولانی مدت ۵۰ رژیم غذایی را در میان مردم بررسی کردند؛ آنها این بررسی را بر روی ۷۰۰۰ فرد میانسال انجام دادند؛ پس از گذشت ۶ ماه یک تفاوت جزئی در روش آنها نشان داده شد و پس از یک سال این تفاوت صفر شد؛ به عبارت دیگر روش‌ها با هم برابر بودند اما شرط آنها انجام صحیح اصول یک رژیم است که در این تحقیق به خوبی انجام شده بود.

گروه محققان با تجزیه و تحلیل‌های انجام شده نشان دادند کاهش وزن در دو مورد بارزتر است: زمانی که رژیم توام با فعالیت بدنی و پشتیبانی خانوادگی و نزدیکان باشد.

علاوه بر این برنامه‌های بلند مدت لزوماً موثرتر نیستند؛ عامل بسیار مهم در مورد یک رژیم غذایی متعادل پس از دوره‌های محدودیت غذایی(بدون در نظر گرفتن عادت‌های غذایی بد گذشته) وزن ثابت می‌شود.

با این حال باید توجه داشته باشید یک رژیم غذایی درست باید تحت نظارت یک شخص حرفهای مانند متخصص تغذیه یا پزشک باشد.