به گزارشافکارنیوز؛رضا تقی پور با بیان این که بر اساس لیست اولیه ارائه شده از سوی شهرداری دولت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است گفت: این لیست دقیق نیست و در جلسات آینده این کمیته اسناد قانونی بدهی ها و تفکیک آنها بر اساس سال و چگونگی پیگیری برای تحقق آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این بدهی در بخش های مختلفی مانند عوارض نوسازی ساختمان های دولتی، حمل و نقل عمومی، توسعه مترو و… است و در مجموع ۶ سر فصل کلی برای بدهی های دولت به شهرداری تعریف شده است.

به گفته تقی پور، شورا و شهرداری به دنبال راهکارهای وصول این بدهی ها از دولت هستند.

به دنبال هم زبانی هستیم


علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در این رابطه گفت: در کمیته پیگیری مطالبات آقایان دوستی، سرخو و تقی پور عضو هستند. در این کمیته رو شهای پیگیری مطالبات را بررسی کرد و میزان بدهی ها را بر اساس قوانین مشخص می کنیم. این که دولت بر اساس کدام قانون مجلس یا شورا به شهرداری بدهکار است.

به گفته وی، این کمیته به دنبال ایجاد هم زبانی میان مدیریت شهری و دولت برای وصول مطالبات است.