محمد رضا کائینی با بیان اینکه در بانک اطلاعاتی سازمان اوقاف تعداد رقبات موقوفات کل کشور ثبت شده است گفت: هم اکنون روزانه ۴۰ هزار ویرایش جدید در بانک اطلاعاتی انجام می شود و اطلاعات موقوفات روزانه به روز می شوند.

به گزارش مهر، وی افزود: مرحله بعدی وارد کردن اطلاعات جانبی موقوفات اعم از ثبت نام موجرین، میزان اجاره ها و درآمدها است.

معاون سازمان اوقاف در مورد پیگیری پرونده های موقوفه خواری در کشور گفت: تعداد این پرونده ها و موقوفه خواران بسیار زیاد است و در حال پیگیری هستیم. اما با این وجود بسیاری از قضات آگاهی لازم را در امور اوقافی ندارند و باید با احکام وقف آشنا شوند.

کائینی اظهار داشت: مسئولان و مقامات دائما فریاد مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از اراضی منابع طبیعی سر می دهند و ستادهای مختلفی را ایجاد می کنند ولی آیا یکبار شده است برای مبارزه با موقوفه خواری اقدامی اساسی انجام دهند.

کائینی در مورد برخی از موارد موقوفه خواری در استان تهران گفت: یکی از بزرگترین موقوفه خواری ها مربوط به بخشی از زمینهای شهر قدس (چندین هزار هکتار) بود که عامل آن با زیرکی یک وکیل موقوفه خوار قصد فرار از چنگال قانون را داشت ولی در حال حاضر با دستور مقامات قضائی پرونده در حال پیگیری است. البته جزئیات پیچیده ای در این پرونده است که باید مسئولان قضائی به آن توجه جدی کنند.