یکی از شعب بانک ملی ایران، فقط برای استفاده بانوان