وطن امروز: سرهنگ سيروس فتحي، فرمانده انتظامي ويژه شرق استان تهران گفت: به دنبال کسب اخباری مبني بر اينکه مردی سابقه دار به نام حميد با استفاده از تيرکمان در امر ورود مواد مخدر صنعتي به داخل محوطه هواخوري زندان به صورت خردهفروشي فعاليت دارد، پيگيري موضوع در دستور کار ويژه ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ورامين قرار گرفت.

اين مقام آگاه شگرد متهم را چنين توضيح داد: وی با در اختيارگذاشتن شماره حساب خود به تعدادي از زندانيان پولی را برای فروش موادمخدر از آنان دريافت وسپس با استفاده از سنگ و تيرکمان بستههاي کوچک مواد مخدر صنعتي را از جاده فرعي کنار زندان به محوطه هوا خوري پرتاب ميکرد و زندانيان موادها را برداشته بين مشتريان فروشنده تقسيم ميکردند. متهم در يک عمليات غافلگيرانه مأموران دستگير شد .