به گزارشافکارنیوز،محمد مهدی اعلایی در خصوص آمار ولادت در استان تهران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: برابر آمار و اطلاعات جمعیتی استان، تعداد متولدین هشت ماه استان برابر است با ۱۳۰۳۲۷ نوزاد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران تصریح کرد: از کل ولادت های ثبت شده ۶۷۲۷۱ مورد نوزاد پسر و ۶۳۰۵۶ مورد نوزاد دختر بوده است که بر این اساس نسبت جنسی ولادت های استان برابر ۱۰۷ می باشد.

اعلایی در خصوص چندقلو زایی در استان تهران نیز افزود: در هشت ماهه سال جاری ۲۴۶۵ مورد چندقلوزایی به ثبت رسیده که از این تعداد ۲۳۷۴ مورد دوقلوزایی، ۸۸ مورد سه قلوزایی و ۳ مورد چهار قلوزایی است.