به گزارشافکارنیوز،معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در دستور خود به سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرده است در این خصوص رسیدگی لازم تا حصول نتیجه برای پاکسازی و حفاظت از کرخه صورت گیرد.

حوالی ساعت ۱۹ هفتم دی بر اثر برخورد بلدوزر شرکت خطوط لوله به خط لوله گازوئیل در حوالی رودخانه کرخه و شکستگی آن حجم قابل توجهی گازوئیل وارد این رودخانه و آلودگی آب و خاک و مرگ و میر ماهیان آن منطقه شده است.