به گزارشافکارنیوز،علی اکبر محزون افزود: یکی از موضوعاتی که در سازمان ثبت احوال مورد بررسی قرار گرفته میزان فرزندآوری در سطوح مختلف تحصیلی بوده و این تحلیل بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور صورت گرفته است.

وی گفت: تحصیلات یک استاندارد بین المللی دارد و در ۶ سطح سنجیده می شود به طوریکه مرحله اول دوره ابتدایی، دوم راهنمایی، سوم مرحله متوسطه، سطح چهارم در ایران وجود ندارد، سطح پنجم دوره کاردانی و کارشناسی و مرحله ششم نیز دوره کارشناسی ارشد و دکتری است.

مدیرکل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال به آمار بی فرزندی و تک فرزندی اشاره و تاکید کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که ۸ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی بدون فرزند و ۱۳.۵ درصد آنان یک فرزند دارند. همچنین ۱۳.۴ درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی نیز بدون فرزند و ۲۳.۱ درصد آنان یک فرزند دارند.

به گفته وی، حدود ۲۱ درصد افراد در سطح متوسطه بدون فرزند و ۳۱.۵ درصد آنان تک فرزند، در سطح تحصیلکرده های کاردانی و کارشناسی ۳۴.۱ درصد بدون فرزند و ۳۱.۱ درصد تک فرزند هستند و در آخرین سطح کارشناسی ارشد و دکتری نیز ۲۴ درصد بدون فرزند و حدود ۲۸ درصد نیز یک فرزند دارند.

محزون به آمار دو فرزندی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ۴۲ درصد با تحصیلات ابتدایی، ۶۵.۶ درصد با تحصیلات راهنمایی، ۸۱.۵ درصد با تحصیلات متوسطه، حدود ۹۰ درصد با تحصیلات کاردانی و کارشناسی و ۸۰.۷ درصد با تحصیلات ارشد و دکترا دارای حداکثر دو فرزند(صفر تا دو فرزند) بوده اند.

وی گفت: از این آمارها نیز فقط دو فرزندی در سطوح یک تا ۶ به ترتیب ۲۱.۵ درصد، ۲۹.۱ درصد، ۲۹.۱ درصد، ۲۴ درصد و ۲۸.۷ درصد را به خود اختصاص داده اند.

محزون در مورد دو سه فرزندی نیز گفت: ۱۹.۱ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی، ۱۷.۱۷ درصد تحصیلات راهنمایی، ۱۱.۷ درصد تحصیلات دوره دبیرستان، ۷.۶ درصد دوره کاردانی و کارشناسی و ۸.۹ درصد افراد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری، سه فرزند دارند.

به گفته وی، آمار ۴ فرزندی نیز در ۱۴.۶ درصد سطح یک، ۸.۹ درصد سطح دو، ۴.۲ درصد سطح سه، ۲ درصد سطح پنج و ۴.۶ درصد سطح ۶ دیده می شود.