به گزارشافکارنیوز،علی اکبر سیاری افزود: بر اساس آ‌خرین آمار مطالعات سیمای مرگ در کشور سکته قلبی سالانه به مرگ ۹۳ هزار ایرانی منجر می‌شود و اولین عامل مرگ و میر ایرانیان است.

وی گفت: بر اساس این مطالعه کشوری سکته مغزی با مرگ‌ آوری سالانه ۴۳ هزار نفر دومین عامل مرگ ایرانیان است و بعد از آن سرطان با ۳۰ هزار مرگ در جایگاه سوم و تصادفات رانندگی با ۱۹ هزار مرگ در جایگاه چهارم قرار دارد.

وی ادامه داد: مطالعه سیمای مرگ با بار مطالعه بیماری ها متفاوت است و در مطالعه سیمای مرگ بیماریهای روانپزشکی جز ۵ عامل اول نیستند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: مطالعه جدید سیمای مرگ ایرانیان نیز انجام شده و نتایج آن تا یکماه آینده اعلام می شود.