به گزارشافکارنیوز،پیمان حاج‌محمود عطار یکی از شاکیان سعید مرتضوی اظهار داشت: آقای جعفری بازپرس این پرونده از شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تودیع و به مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی منتقل و آقای علیزاده بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه، جایگزین جعفری شد.

حاج محمودعطار گفت: آقای جعفری بیش از یک سال است که بازپرس این شعبه بود و پرونده رویانیان، بابک زنجانی، کهریزک، تأمین اجتماعی، پالیزدار، پرونده اتهامات رئیس سازمان غذا و دارو شامل خمیر مرغ و شیرهای پالم‌دار و برنج آلوده و همچنین پرونده بنزین آلوده موضوع شکایت از وزیر سابق نفت را در اختیار داشت و با دقت و وسواس درخور یک بازپرس رسیدگی کرده و اشراف کاملی به ابعاد این پرونده‌ها پیدا کرده بود.

وی ادامه داد: آقای جعفری حتی در برخی از این پروندهها به اقناع قضایی برای صدور تصمیم مقتضی رسیده بود.