به گزارشافکارنیوز،علی‌اکبر اشعری اظهار داشت: جلسه امروز دادگاه مطبوعات در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیئت منصفه این دادگاه تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این جلسه پرونده روزنامه شرق به مدیرمسئولی مهدی رحمانیان و پرونده مدیرمسئول اسبق روزنامه ایران مورد بررسی قرار گرفتند که هیئت منصفه دادگاه مطبوعات هر دو مورد را مجرم ندانست.

وی افزود: پرونده مدیرمسئول هفتهنامه ستاره صبح (علی صالح آبادی) به اتهام توهین به مقامات کشور مورد بررسی قرار گرفت که هیئت منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آراء وی را مجرم شناخت و با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.