معصومه ابتکار گفت: در ادامه پیشنهاد طرح کمک برای آزادی زندانیان زن دارای محکومیت مالی در تهران توسط شهرداری، تحقیقی در مورد علت جرایم مالی زنان انجام شد.

وی تصریح کرد: نتایج این تحقیق نشان داد اغلب این زنان زندانی به خاطر همسرشان چک کشیده بودند و در واقع به جای شوهرشان حبس را تحمل می کنند.

به گزارش افکار به نقل از مهر، این عضو شورای شهر افزود: این در حالی است که در لایحه حمایت از خانواده که هم اکنون در حال بررسی مجدد در کمیسیون قضایی است به مرد اجازه داده شده که در صورت حبس زن خود به مدت بیش از یکسال همسر دوم اختیار کند.

وی تاکید کرد: به عبارت دیگر با این لایحه به مردانی که با سوء استفاده از همسرانشان باعثحبس آنها می شوند اجازه داده می شود تا زن دیگری اختیار کنند.

ابتکار اظهار داشت: در قانون سال ۵۳ که هم اینک بر مبنای آن عمل می شود اجازه ازدواج مجدد به مرد در صورت حبس زن به مدت بیش از ۶ سال داده می شد ولی در این قانون این میزان کاهش پیدا کرده است و نوعی عقبگرد در این زمینه محسوب می شود.