به گزارشافکارنیوز،شواهد جدید نشان می دهد خیره شدن به صفحه نمایش تلویزیون، تلفن های هوشمند، تبلت و کامپیوتر بر روی الگوهای خواب تاثیر منفی می گذارد. از این رو کارشناسان می گویند نوجوانان نباید تا یک ساعت قبل از خواب در تماس با صفحات نمایش تلفن های هوشمند باشند.

محققان با انجام مطالعاتی بر روی ۱۰ هزار تن از نوجوانان ۱۶ الی ۱۹ ساله دریافتند هر چه تماس نوجوانان با تلفن های همراه و صفحات نمایش آنها، آن هم به ویژه قبل از خواب طولانی تر باشد این افراد بیشتر در معرض خواب ناکافی و بی کیفیت قرار می گیرند.

در میان کسانی که مورد مطالعه قرار گرفتند افرادی که بیشتر از چهار ساعت در روز را در معرض تماس با صفحات نمایش تلفن های هوشمند بودند به میزان ۴۹ درصد بیشتر از سایرین از خواب ناکافی و بی کیفیت برخوردار بوده اند. این افراد حتی در صورت بودن در رختخواب نیز بیش از یک ساعت دیرتر به خواب می رفتند و مقدار خوابی هم که دریافت می کردند کمتر از پنج ساعت در شب بوده است.

محققان می گویند زمان خواب جای خود را به تماس آنلاین با دوستان و تماشا کردن تلویزیون داده است که این موضوع می تواند ساعت خواب بدن را دچار اختلال سازد.

اما از دیگر پیامدهای مضر استفاده بیش از حد از تلفن های هوشمند به ویژه در ساعات قبل از خواب به افسردگی، الگوهای ضعیف خوابی، اضطراب و عدم تمرکز کافی اشاره شده است.