گروه اجتماعی، رحمت الله حافظی در گفتگو باافکارنیوزگفت: در بازدیدی که از کارخانه سیمان داشتم که در حاشیه این کارخانه ۲ گارگاه سنگ خورد کنی است که آنها منطقه رو آلوده می کنند و آنچه که مردم را آزار می دهد آلودگی ناشی از فعالیت این دو گارگاه است که از ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح فعالیت می کنند
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران افزود: این موضوع به کمیسیون ماده ۲۰ ارجاع داده شد وآنها کارشناسانی را اعزام کردند که پس از بازدید حکم پلمپ این دو کارگاه را صادر کردند یک فرصت سه الی چهار ماه به این دو کارگاه داده شد که در چند روز آینده این فرصت تمام می شود.

وی اظهار داشت: بنده به شخصه این موضوع را از کمیسیون ماده ۲۰ پیگیر هستم که نسبت به تعطیلی این دو کارگاه اقدام کنند.

افظی بیان کرد :خروجی این کارخانه در حال رصد کردن است و برما مسلم شد که با نظارت آنلاین سازمان محیط زیست و هم فرمانداری شهر ری ما تهدیدی ازجانب خروجی این کارخانه نداریم به جز فعالیت این دو کارگاه سنگ بری که به نام کارخانه سیمان وبه کام کارگاه سنگ خرد کنی است که با بستن این دو مجموعه پیش بینی ما این است که آلودگی این منطقه کاهش یابد .