به گزارشافکارنیوز،دکتر حسین رستگار گفت: این آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی بر اساس برنامه های علمی و اجرایی با مشارکت آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی کشور کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه های در حال طراحی برای کاهش آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی، دومین جلسه کمیته کشوری " علمی - اجرایی پایش آلاینده ها و تقلبات کشور " برگزار شد، افزود: این کمیته با دستور رئیس سازمان و با همکاری و هم اندیشی متخصصان مربوطه در ساختار غذا و داروی کشور به منظور همسویی در راستای اجرای هرچه بهتر طرح تحول نظام سلامت تشکیل شد.

رستگار با اشاره به اینکه در اسناد بالا دستی نظام و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بهداشت و سلامت فرد و جامعه بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: تشکیل این کمیته برای کنترل، پایش آلاینده ها و شناسائی تقلبات یکی از مهمترین برنامه های سازمان غذا و دارو است.

مدیرکل مرکز آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو در ادامه با مصوبات کمیته اشاره و خاطرنشان کرد: در این جلسه نظرات و پیشنهاد های شرکت کنندگان برای پایش علمی و اجرای صحیح، فراگیر پایش آلاینده ها، شناسائی و کنترل تقلبات اعلام شد.

رستگار در پایان تشکیل کارگروه های سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارزیابی و مدیریت خطر آلاینده ها و تقلبات مواد غذائی، روش های آزمون، کاهش آلاینده ها و سموم میکروبی و شیمیایی، باقیمانده سموم کشاورزی، شناسایی و ارزیابی تقلبات را از مهمترین مصوبات آن جلسه عنوان کرد.