به گزارشافکارنیوز،رییس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه امروز شورای شهر تاکید کرد: اعتراض فرمانداری اساسا اشتباه است ما به بند دوم ماده ۷۱ استناد کرده ایم که پیشنهاد به دولت را از وظایف شوراها می داند در حالی که آن بند که فرمانداری به آن استناد کرده به شورای شهرستان ارتباط دارد.

وی افزود: آیا شخص عادی برای هیات دولت نامه ارسال نمی کند؟ آیا درخواستی ندارد؟ ما هم پیشنهاد داده ایم. اساسا شورا این جایگاه قانونی را ندارد که به هیات دولت دستور بدهد و اعتراض فرمانداری هم به بند اشتباهی استناد دارد.