به گزارشافکارنیوز،چینی ها قصد داشتند از آن به عنوان جاذبه برای توریست ها استفاده کنند ولی این حیوان بعد از تولد هنگامی که نتوانست از شیر مادرش تغذیه کند مرد اما چینی ها جسد این حیوان را برای انجام تحقیقات به آزمایشگاه بردند.

موجودی عجیب الخلقه در چین

موجودی عجیب الخلقه در چین

موجودی عجیب الخلقه در چین