به گزارشافکارنیوز،امیرعباس تقی‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بعضی از رسانه‌ها مطرح کرده‌اند که هنوز علی‌رغم وعده داده‌شده عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز نشده است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته دارد که در بهمن‌ماه و براساس حروف الفبا، عیدی تمامی بازنشستگان سازمان واریز شده است.

وی ادامه داد: افرادی که هنوز موفق به دریافت عیدی خود که مبلغ آن براساس مصوبه دولت ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی نسبت به تکمیل پرونده خود و رفع مشکل احتمالی، اقدام کنند و پس از طی کردن این مراحل، قطعاً عیدی آن بازنشستگان نیز واریز می‌شود.

تقیپور با تأکید بر اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی بازنشستگان اختصاص یافت، بیان داشت: براساس آمار اتخاذشده، تمامی بازنشستگان عیدی خود را تا پایان بهمن دریافت کردهاند.