به گزارشافکارنیوز،محمدرضا بوذری وکیل مدافع شرکت توسعه تجارت بینالملل اظهارداشت: شعبه ۱۹ مجتمع قضایی شهید بهشتی، بانک ایران زمین را با شکایت شرکت توسعه تجارت بین الملل وابسته به بانک سپه به توقیف اموال محکوم کرد.