گروه اجتماعی -

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود: ما به جای اینکه توجه را به گسترش فضای سبز بدهیم باید در اولویت اول به حفاظ باغات و آنچه که به عنوان سرمایه ملی به ما به ارثرسیده توجه کنیم.

به گزارشافکارنیوز، وی با اشاره به اینکه در دوره چهارم شورا به این موضوع توجه ویژه شده است اظهار داشت: در کارگروه های زیست محیطی و در کمیسیون سلامت به این موضوع توجه ویژه شده است و در بودجه ریزی به ویژه در حوزه حمل و نقل که منشا آلودگی هوا است سرمایه گذاری کردیم و اعتبار در نظر گرفتیم و امیدواریم بتوانیم با ادامه این رویکرد در تهران یک سرانه های حداقلی را ایجاد کنیم.

این نماینده مردم در شورای شهر بیان کرد: شهر تهران جدا از حریم تهران نیست هر اتفاقی در حریم به تهران و مدیریت شهری متصل است که باید توجه را به این پوسته حفاظتی کنیم.

حقانی با اشاره به اینکه حریم تهران یک دایه دلسوز تر از مادری برای تهران است اظهار داشت :ما باید در این پهنه که حدود ۸۲ درصد را پهنه های زیست محیطی تشکیل میدهند بتوانیم از آن حفظ و حراست کنیم.