به گزارشافکارنیوز،دکتر هدایت حسینی، اظهارداشت: با توجه به وظیفه نظارتی معاونت های بهداشتی در سطح عرضه، اقدامات قانونی لازم در خصوص برخورد با موارد تخلف مشاهده شده توسط کارشناسان معاونت های بهداشتی انجام می شود.

وی در خصوص واحدهای تولیدی دارای پروانه های بهداشتی نیز گفت: نظارت و کنترل های مستمر توسط کارشناسان معاونت های غذا و داروی سراسر کشور صورت می پذیرد و در صورت مشاهده موارد نامنطبق با ضوابط جاری وزارت بهداشت و استانداردهای مربوطه، اقدامات قانونی لازم از سوی معاونت های غذا و داروی ناظر بر واحد تولیدی در قالب تذکر کتبی، معرفی به مراجع قضایی و یا تعطیلی واحد و ابطال پروانه های بهداشتی انجام و گزارش اقدامات صورت گرفته جهت بررسی و ثبت در پرونده شرکت و در صورت لزوم اطلاع رسانی عمومی، به این سازمان ارسال می گردد.

حسینی افزود: با تشکیل کارگروه کشوری نمک، تشدید نظارت بر تولید و عرضه نمک های خوراکی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.