به گزارش روز پنجشنبه مركز لرزه نگاري مووسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران مختصات جغرافيايي كانون اين زمين لرزه ۵۴/۲۸ عرض شمالي و ۴۷/۵۷ طول شرقي ثبت شده است.
مدیرکل ستاد حوادثو سوانح غیر مترقبه استانداری استان کرمان در تماس خبرگزاری جمهوری اسلامی با وی نیز اعلام کرد این زمین لرزه خسارتی در پی نداشته است.
جيرفت در ۲۰۰ كيلومتري جنوب كرمان واقع است