فارس:بر اساس نامه مديركل آموزش و پرورش شهر تهران تمام ادارات مناطق شهر تهران، برابر مصوبه هيئت دولت، روزهاي پنجشنبه تا اعلام وضعيت جديد و فعلاً حداكثر تا مورخ پانزدهم شهريور ۹۰ تعطيل اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي ادارهكل آموزش و پرورش شهر تهران، در اين بخشنامه تأكيد شده است مديران مناطق به نحوي شايسته با تعيين كشيك، پاسخگوي سوالات، مسائل، مراجعات احتمالي مسئولان مدارس و رسيدگي به امور باشند؛ به گونه اي كه اين تعطيلي هيچگونه خللي به روند امور آموزشي و پرورشي مدارس ايجاد كند.