به گزارشافکارنیوز،صبح امروز سردار محرم مجرد، حکم جانشینی سردار اسکندر مومنی را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش سردار صادقی نیز به عنوان مشاور و رئیس دفتر فرمانده نیروی انتظامی منصوب شد.