به گزارشافکارنیوز،عبدالرسول عمادی رئیس، مرکز سنجش آموزش وپرورش گفت: براساس این طرح کارنامه تحصیلی در سه سال اول دوره ابتدایی به صورت توصیفی(بدون نمره) و سه سال دوم به صورت تلفیقی(توصیفی + نمره) و ارزشیابی دانش آموزان در دوره های دبیرستان تنها به صورت نمره خواهد بود.

وی از تدوین آئین نامه اجرایی ارزشیابی دوره های تحصیلی دانش آموزان نیز خبر داد وگفت: براساس سند تحول آموزش و پرورش ارزشیابی دانش آموزان از دو حالت کمی و کیفی به سه حالت فرآیندمحور(توصیفی بدون نمره)، نتیجه محور(نمره) و تلفیقی(نمره و توصیفی) تغییر خواهد کرد.

عمادی دلیل این تغییرات را رفع مشکلاتی که دانش آموزان در تغییر یکباره ارزشیابی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه داشتند عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح ارزشیابی توصیفی حذف نمره بود و چرا نمره دوباره به کارنامه بر می‌گردد گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از حذف نمره بحثی نشده است و این کار براساس اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و سند تحول انجام خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش به کارنامه تحصیلی دانش آموزان نیز اشاره کرد وگفت: امسال کارنامه دانش آموزان دوره ابتدایی با تغییرات کلی و کارنامه دانش آموزان دوره اول متوسطه بدون تغییر خواهد بود.