به گزارشافکارنیوز،Docetaxel تنهایی نمی‌تواند به مقابله با تومورهای مغزی بپردازد، چرا که سد خونی مغز مانع ورود این ماده به مغز می‌شود.

محققان از سنتز لیپید جامد نانو ذرات با Docetaxel و اضافه کردن قند و آمینوفن برای حل این مشکل استفاده کردند.

علت استفاده از این قند استفاده از سیستم حمل GLUT۱ است که توانایی حمل شکر و مواد حامل آنرا از خون دارد.