به گزارشافکارنیوز،به عنوان مثال افرادی که کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و در مشاغل غیر رسمی مشغول به‌کارند در این گروه جای می‌گیرند.

اسماعیل گرجی‌پور با اشاره به برخی سازوکارهای طرح بیمه اجتماعی فراگیر، اظهار کرد: ‌ این طرح اکنون به شورای عالی رفاه رفته و در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: حدود ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار ایران داریم که از این تعداد حدود ۱۵ میلیون نفر دارای بیمه بازنشستگی و حدوداً هفت میلیون نفر فاقد بیمه بازنشستگی هستند.