به گزارشافکارنیوز،مجتبی شاکری در نطق پیش از دستور یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: در سال جاری براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اقدام بزرگی قرار است در منطقه هرندی اتفاق بیفتد و بودجه قابل توجهی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در این خصوص اختصاص یافته است.

وی افزود: در زمان تصویب این بودجه مقرر شد اقدامات در این منطقه پیوست فرهنگی و اجتماعی نیز داشته باشد. عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اعضای شورای شهر در انتظار برگزاری جلسه مربوط به منطقه هرندی هستند تا مشخص شود تا کنون چه اقداماتی صورت گرفته است. وی درباره اقدامات کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: کمیسیون نظارت مسایل مربوطه را نظارت بیشتری داشته باشد شورای شهر نمایندگانی در جاهای مختلف دارد و ما مطمئن نیستیم که این افراد در جلسات مربوطه حضور دارند یا خیر و اگر در نمایندگان شورا بیکفایتی وجود دارد باید خلع شوند. وی درباره اقدامات کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر نیز اشاره کرد و گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری بوستان جنگلی ۱۴۰۰ هکتاری در اختیار شهروندان تهرانی قرار گرفت تا مردم از آن استفاده کنند بنابراین کمیسیون محیط زیست و سلامت شورا در پروندههای منابع طبیعی بازنگری میکند و آن منابع طبیعی که باید به شهروندان باز گردد اقدام کنند.