به گزارشافکارنیوز،سیروس نصیری در این خصوص، اظهار داشت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸۳/۱ / ۳۰ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۸۵/۳ / ۲۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸۴/۴ / ۸ هیئت‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.

وی افزود: احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ۲ سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حق‌بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت‌سی‌ام سهم بیمه‌شده و بیست‌وسه سی‌ام سهم دولت است.

نصیری ادامه داد: مهلت پرداخت حق‌بیمه در صورت پرداخت یک‌جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.

وی تصریح کرد: بیمه‌شده در صورت عدم توانایی پرداخت یک‌جای حق‌بیمه متعلقه می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در ۱۲ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در هر حال پذیرش سوابق موردنظر و بهرهمندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمیناجتماعی منوط به پرداخت کامل حقبیمه در مهلتهای تعیین شده خواهد بود. در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حقبیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.