به گزارشافکارنیوز،علی باقرزاده درجلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بشاگرد اظهار کرد: براساس روندگیری، تغیرات درآمدی در خانواده های با افراد باسواد با درآمد یک خانواده کم سواد یا بیسواد تفاوت بسیاری وجود دارد و سطح درآمد تاثیر زیادی بر سواد افراد دارد.

باقرزاده تصریح کرد: دریک خانواده هراندازه میزان افراد باسواد بیشتر باشد درآمد آن خانواده نیز افزایش پیدامی کند و باتوجه به آمار موجود میزان فقرارتباط مستقیمی با افراد بیسواد دارد.

وی عنوان کرد: در مراکزیادگیری محلی نباید تنهابه خواندن ونوشتن اکتفا کرد و در کنار آن زمینه فعالیتهای گوناگون بوجودآید و باید کاری بکنیم که هرکس روی پای خودش بایستد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به وضعیت منطقه بشاگرد و مشکلاتی را که با آن روبرواست، تأکید کرد: نیازاست که اعتبارات بیشتری در زمینه سوادآموزی به این منطقه اختصاص داده شود.