گروه اجتماعی -

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه در غرب تهران بلند مرتبه سازی که انجام شده عبور هوایی تهران را دچار مشکل کرده است اظهار داشت: ما دچار یک ایستایی هوا هستیم که مربوط به همین بلند مرتبه سازی ها است و قطعا اگر یک مطالعه زیست محیطی انجام میشد در گیر چنین مشکلی نبودیم.

به گزارشافکارنیوز، وی اظهار داشت: به طورمثال امسال یک بحثی در شورا شد که هزینه ۲۵۰ میلیارد در منطقه هرندی سرمایه گذاری شود که من نه مخالفت کردم و نه موافق بودم اما گفتم باید ما از پیوست های این پروزه مطلع باشیم، قابل توجیه نیست ما در شورای شهر به بررسی برنامه و بودجه رای بدهیم بعدا قانع شویم که این کار مجاز است.

شاکری با ابراز تاسف از اینکه دیگر اعضای شورا هم مدعی بودند که باید پیوست مطالعاتی وجود داشته باشد اما با این حال رای دادنداظهار داشت: من از منطقه هرندی بازدید هم کردم خودم هم متوجه هستم که باید کار جدی صورت بگیرد اما باید در پیوست های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی وآسیب شناسی و در انتخاب مدل دقت کنیم فقط انجام و عدم انجام نیست مدل انجام هم موثر است

وی بیان کرد :در بحث خرمشهر اگر کمکی میشود باید از آسیب شناسی ها به مدل درست برسیم و مشکلات را برطرف میکنیم نباید در پروژه ها نتایج اندک و هزینه های هنگفت را متحمل شویم