به گزارشافکارنیوز،معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در جمع کارکنان و استادان دانشگاه کاشان گفت: بیش از ۲۳ میلیون جوان در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال هستندکه این رقم کمتر از یک سوم جمعیت کشور است.

محمود گلزاری درخصوص تاخیر ازدواج جوانان گفت: میانگین سن ازدواج در پسرها۲۹ و در دختران ۲۶ سال است و این رقم در برخی مناطق تهران در سال ۹۳ برای پسران ۳۲ و برای دختران۲۹ سال بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه با این روند جمعیت کشور رو به پیری می رود افزود: بی رغبتی به ازدواج موجب آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد و روابط پرخطر در بین جوانان می شود.

وی نبود شغل ومسکن را از موانع اصلی ازدواج جوانان برشمردوگفت: بسیاری از افراد بین ۲۹ تا ۳۵ سال به دلیل نداشتن شغل و مسکن ازدواج نکرده اند و وارد چرخه مسئولیت اجتماعی نشده اند.

محمود گلزاری همچنین ادغام سازمان تربیبت بدنی و سازمان ملی جوانان را در دولت گذشته کاری اشتباه دانست و گفت: برنامه هایی در دست اقدام داریم که این دو سازمان دوباره از هم تفکیک شوند.