به گزارشافکارنیوز،محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اینکه امروزه درمورد سازمان‌های بیمه‌ای شرایطی دیده می‌شود که با هیچ‌یک از اصول مذکور سازگاری ندارد، افزود: دنبال این هستیم تا سازمان‌های بیمه‌ای مستقل از دولت فعالیت کنند؛ این روشی است که در تمام دنیا به آن پرداخته شده و شکل اجرایی به‌خود گرفته است. منابع این سازمان از بخش خصوصی بوده و یک ریال هم دولت پرداخت نکرده است به‌گونه‌ای که ۲۳درصد حق کارفرما و ۷درصد حق کارگر است که منابع سازمان را تشکیل می‌دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه در دنیا زمانی که کارفرما و کارگر پول‌ خود را گذاشته و یک صندوق بیمه‌ اجتماعی تشکیل می‌دهند دولت‌ها حق مداخله در آن را ندارند، گفت: به‌دلیل ساختار اشتباه اقتصادی کشور، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت تعیین می‌شود. امروزه شاهد هستیم که پول‌ها از کارگر و کارفرماست اما دولت همه کاره این پول‌ها و صندوق شده است که این مغایر با اصل ۴۴ قانون است.

ما بهدنبال طرحی هستیم که براساس آن سازمان تأمین اجتماعی را از سیطره تصمیمات دولت جدا کرده و در قالب سندیکای کارگری و کارفرمایی این سازمان را اداره کنیم.