به گزارشافکارنیوز،بر این اساس در صورتی که بیمه شده متوفی بیش از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد بازماندگانش مشمول دریافت مستمری قرار می گیرند.

براساس ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱۰ تا ۲۰ سال باشد، مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به بازماندگان بیمه شده پرداخت می شود.

در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه یک تا ۱۰ سال و فوت بیمه شده بعد از ۲۷/۷ / ۷۶ رخ داده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی مشمول دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه می شوند.

بر این اساس همسر بیمه شده متوفی و فرزندان وی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال بوده یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق نظریه کمیسیون های پزشکی مربوطه از کار افتاده باشند و فرزندان آنان نیز به شرط عدم ازدواج و اشتغال به کار، مستمری بازماندگان دریافت خواهند کرد.

لازم به ذکر است، پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل وی بوده و سن پدر بیش از ۶۰ سال و مادر بیش از ۵۵ سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده بوده و در هر حال از سازمان مستمری دریافت نکنند مشمول دریافت مستمری خواهند بود.

براساس ضوابط و مقرات سازمان تأمین اجتماعی، سهم همسر متوفی معادل ۵۰ درصد کل مستمری استحقاقی بیمه شده است و چنانچه بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی داری چند همسر دایم باشد، ۵۰ درصد سهم همسر به تساوی بین آنان تقسیم می شود.