به گزارشافکارنیوز،عباداله فتح اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهار کرد: پرداخت عوارض تخریب و نوسازی به منزله یکی از تکالیف شهروندان در قبال توسعه و تعالی شهری محسوب می شود. چنانکه برخی معتقدند هر شهروند چه به عنوان ساکن شهر و چه در جایگاه فعالیت اقتصادی در بخش مسکن، می بایست در تأمین و تقویت زیرساختهای شهری با مدیریت شهری همکاری و همراهی داشته باشد.

وی افزود: از زمان شکل گیری جریان نوسازی مردمی و با تکیه بر الگوی تجمیع پلاکهای ریزدانه، یکی از اهرم های مهم و اثرگذار در ترغیب مالکین و سرمایه گذاران به ساخت و ساز در بافت فرسوده، برخورداری از معافیت های کامل و یا برخورداری از تخفیفات در پرداخت عوارض تخریب و نوسازی بوده است؛ لذا در فرآیند بازنگری مشوق های نوسازی بافت فرسوده در سال ۱۳۹۳، ضمن تاکید بر حفظ این سرفصل از مشوق ها، اهتمام جدی بر ارتقای کیفی و کمی مشوق های اعطایی به عمل آمد.

فتح اللهی با بیان این که به دلیل وجود تعداد زیادی پلاک فرسوده در بافت فرسوده مصوب با کاربری غیر مسکونی – اعم از تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری ها، لزوم ایجاد زمینه مساعد برای نوسازی این واحدها در کنار واحدهای مسکونی محسوس بوده است، تصریح کرد: در همین راستا برخی مشوق های کارآمد برای نوسازی این املاک پیش بینی گردید.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با استناد به بسته تشویقی ابلاغی نوسازی بافت فرسوده در پایان سال ۱۳۹۳، در خصوص نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده، افزود: در ساخت و سازهای انفرادی کمتر از ۱۰۰ متر مربع، ساخت و سازهای انفرادی بیشتر از ۳۰۰ متر مربع و ساخت و سازهای تجمیعی با مساحت کمتر از ۷۵ متر مربع، ۵۰ درصد عوارض تخریب و نوسازی بخشوده خواهد شد.

وی همچنین گفت: ساخت و سازهای انفرادی مسکونی با مساحت از ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر مربع و ساخت و سازهای تجمیعی مسکونی با مساحت بیش از ۷۵ متر از بخشودگی ۱۰۰ درصدی عوارض تخریب و نوسازی بهره مند می شوند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران یادآور شد: تخفیف عوارض تخریب و نوسازی در ساخت و سازهای غیر مسکونی(تجاری، اداری و …) در کل پهنه های طرح تفصیلی R و S و M در بافت فرسوده به استثنای محدوده بازار و راسته ها و بورس های تجاری و فعالیتی مصوب طرح تفصیلی و همچنین کلیه زیرپهنه های M۱۳۳ و S۲۱۴ طرح تفصیلی شهر تهران واقع در بافت فرسوده مصوب، به میزان ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در پایان عنوان کرد: شهروندان ساکن در بافت های فرسوده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشوق های بسته تشویقی نوسازی و دریافت مشاوره های فنی و تخصصی به دفاتر خدمات نوسازی محله خود و یا به سایت سازمان نوسازی شهر تهران به نشانیNosazi.tehran.ir مراجعه نمایند.