به گزارشافکارنیوز،برای تعداد زیادی از این افراد، دوچرخه، کامیون و موتور سیکلت تفاوت ندارد و آنها با استفاده از این وسایل بار جا به جا می کنند که کاری خطرناک است. در ادامه می توانید وسایل نقلیه شلوغ را مشاهده کنید.

http://media.qudsonline.ir/Original/1394/02/14/IMG18475103.png

http://media.qudsonline.ir/Original/1394/02/14/IMG18481793.png

http://media.qudsonline.ir/Original/1394/02/14/IMG18485300.png