به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين لايحه كه بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي رياست جمهوري به تصويب هيات وزيران رسيده است به منظور گسترش حضور فعال ايران در سازمانها و مجامع بين المللي و بهره گيري ازآن در جهت تامين منافع ملي از سوي ربيس جمهورب تقديم مجلس شد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود در انجمن پارکهای تحقیقاتی دانشگاهی عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.
بر اين اساس ، تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است .