به گزارشافکارنیوز،علیرضا دبیر در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران گفت: بودجه سازمان فرهنگی و هنری به دلیل سه موضوع نیروی انسانی؛ تعرفه های سازمان و تعیین تکلیف نشدن شرکت های این سازمان در زمان تصویب بودجه شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری تصویب نشده بود که در جلسه امروز به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بعد از برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کارگروهی با حضور کمیسیون فرهنگی این مسایل بررسی شد و با توجه به اینکه اختیار جذب نیروی انسانی را به شخص شهردار تهران دادیم دغدغه ما از این نظر برطرف شد.

عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ در خصوص ماده واحده بودجه گفت: در اجرای تبصره نهم ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۳۹۴ شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری تهران و لزوم تصویب بودجه سازمان فرهنگی و هنری؛ بودجه سازمان مزبور از حیثدرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال تعیین می شود.

دبیر با تاکید بر اینکه ۱۲۸ میلیارد تومان از بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی این سازمان به هزینه های جاری اختصاص دارد؛ تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد ریال از محل ردیف ۱۰۷۱۹۰۱۷۵ و مبلغ دویست میلیارد ریال از محل سایر درآمدهای سازمان اختصاص دهد.

وی ادامه داد: با احتساب این مصوبه بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران مبلغ سی و هفت هزار و یکصد و سی و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و سه هزار ریال خواهد بود.

به گفته دبیر در تبصره این ماده واحده آمده است: شهرداری تهران موظف است بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را حداکثر تا پایان پانزدهم خردادماه سال جاری به سازمان ذیربط به منظور اجرا ابلاغ کند. این سازمان نیز موظف است کلیه پرداخت ها و فعالیت های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب به انجام برساند.

وی در پایان یادآور شد که سازمان فرهنگی هنری در ماه های گذشته تنها پرداخت حقوق داشته و اجرای برنامه های آن منوط به تصویب بودجه این سازمان بوده است.