به گزارشافکارنیوز،تحقیق انجام شده در دانشگاه ناوارا اسپانیا شامل بیش از ۹۳۰۰ دانشجوی فارغ التحصیل اسپانیایی بود که در ابتدای مطالعه چاق نبوده یا اضافه وزن نداشتند. آنها به سه گروه بر اساس ارتفاع منزل شان تقسیم بندی شدند: کمتر از ۴۰۷ فوت(پاییین)؛ ۴۰۷ تا ۱۴۹۶ فوت(متوسط)؛ و بالاتر از ۱۴۹۶ فوت(بالا).

در طول مدت میانگین ۸.۵ سال پیگیری وضعیت این افراد، در حدود ۲۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان دارای اضافه وزن یا چاقی بودند. محققان بعد از در نظر گرفتن سایر عوامل نظیر رژیم غذایی و فعالیت بدنی، به این نتیجه رسیدند شرکت کنندگانی که در ارتفاعات بالا زندگی می کردند ۱۳ درصد احتمال چاقی یا اضافه وزن کمتری در مقایسه با افراد ساکن در ارتفاعات پایین داشتند.

به گفته محققان، تراکم کمتر اکسیژن در هوا در ارتفاعات بالاتر با نرخ چاقی کمتر در ارتباط است. به عقیده محققان، تراکم کمتر اکسیژن در هوا موجب از بین رفتن گرسنگی می شود.