به گزارشافکارنیوز،براساس یک مطالعه جدید در دانشکده بهداشت و پزشکی مناطق گرمسیری دانشگاه لندن، انتخاب یک رژیم غذایی حاوی سبزیجات، میوه و غلات باعثکاهش ۴۰ درصدی تولید گازهای گلخانه ای خواهد شد.

تحقیقات زیادی در زمینه رژیم های گیاهی و تاثیر آن بر میزان انتشار کربن از سیستم های غذایی بشر انجام شده است.

گزارشات تحقیقاتی مربوط به تغییرات آب و هوایی، کشاورزی و امنیت غذایی نشان می دهند که اگر جمعیت جهان مصرف گوشت خود را کاهش دهند یا قطع کنند، هزینه اقدامات مربوط به تثبیت سطح دی اکسید کربن تا میزان بسیار زیادی کاهش می یافت.

مطالعات جدید حاکی از آن است که انتخاب رژیم های غذایی سالم تر، انتشار گاز کربن را در کشورهای پیشرفته به میزان زیادی کاهش داده است.