مهر: سردار احمدی مقدم گفت: خوزستان و فارس به علت ظن خانوادگی دارای بیشترین نرخ وقوع قتل خانوادگی هستند.

سرداراسماعیل احمدی مقدم با اشاره به افزایش میزان کشف جرایم در کشور افزود: آمار کشف از ۹/۶۱درصد در سال ۸۰ به ۸۱ درصد در سال ۸۹ رسید.

وی تصریح کرد: با وجود افزایش ده میلیونی جمعیت در ده سال گذشته وقوع قتل عمد از ۲۱۰۹ فقره در سال ۸۰ به ۲۲۷۷ فقره در سال ۸۹ رسیده است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: نرخ قتل از سه و سه دهم در ۱۰۰ هزار در سال ۸۰ به سه و یک دهم در سال ۸۹ کاهش یافته است که نشان دهنده بهبود نرخ است.

کاهش ۴ درصدی نرخ وقوع قتل در کشور

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه میزان قتل عمد در چهارماه نخست سال ۹۰ در مقایسه با مدت مشابه سال۸۹، چهار درصد کاهش یافته است گفت: درصد کشف نیز در این مدت از ۸۲ درصد به ۸۸ درصد رسیده است اما فضایی به علت برجسته شدن برخی حوادثایجاد شده است که آمارها خلاف ان را نشان می دهد.

افزایش احساس امنیت در کشور

فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: در ۵ سال متوالی احساس امنیت را در اسفند به صورت علمی ازمایش کرده ایم واین احساس همواره رو به افزایش بوده است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه اغلب جرایم بدست مجرمان حرفه ای صورت نمی گیرد افزود: نزاع بااختلاف قبلی در سال قبل حدود ۱۸ درصد، نزاع بدون مقدمه قبلی ۱۲ درصد و ‌قتل خانوادگی ۲۹ درصد بوده است.

خوزستان و فارس رکوردار وقوع قتل خانوادگی

وی گفت: قتل خانوادگی بویژه در خوزستان و فارس به علت ظن خانوادگی بیشتر بوده است.

سردار احمدی مقدم روند افزایش تهدیدات امنیتی در دنیا را رو به تزاید دانست و گفت: کشور ما علاوه بر روند عمومی به صورت هدفمند در معرض تهدیدات بیشتر است بنابراین به تقویت بیشتر نیروی انتظامی نیاز داریم تاعقب ماندگیها راجبران کنیم.

وی یکی از اهداف نیروی انتظامی را حرفه ای گرایی اعلام کرد و گفت: نیروی انتظامی همه توان خود را برای افزایش امنیت اجتماعی بکار می برد اما امنیت اجتماعی یک فرایند اجتماعی است و باید به حلقه های دیگری مانند تهاجم فرهنگی، ماهواره، بی بندو باری اخلاقی و بازیهای کامپیوتری که پر از سکس و خشونت است، بیشتر توجه کرد.

فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه رسانه ها در تولید این احساس موثر هستند،خاطرنشان کرد: رسانه ها و صدا وسیما باید به مقوله امنیت روانی توجه بیشتری داشته باشند.