به گزارشافکارنیوز،کولری که نه در متن وظایف رانندگان تاکسی آمده و نه جزو اختیارات مسافران است با این حال عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، اخذ کرایه بیشتر بابت روشن کردن کولر در تاکسی را خلاف قانون اعلام کرد.

ابوالفضل قناعتی در خصوص اخذ کرایه بیشتر رانندگان تاکسی به بهانه روشن کردن کولر گفت: روشن کردن کولر برای مسافر جزو وظایف رانندگان تاکسی نیست.

وی با بیان اینکه روشن کردن کولر برای مسافران جزو خدمات اضافی است گفت: با این حال رانندگان نباید به بهانه روشن کردن کولر از مسافران بهای اضافه‌تری دریافت کنند.

به گفته قناعتی، دریافت بهای اضافی از سوی رانندگان تاکسی به بهانه روشن کردن کولر تخلف است.