به گزارشافکارنیوز،محمد علی سازگاری با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی، سامانه ارائه جواب ایتنرنتی آزمایش مراجعان سرپائی در بیمارستان میلاد راه اندازی شده است، اظهار داشت: برای دریافت جواب آزمایش ارائه شماره پذیرش، کد ملی بیمار و شماره اختصاصی مندرج در قبض رسید آزمایشگاه الزامی است.

سازگاری اظهار داشت: سامانه ارائه جواب اینترنتی آزمایش مراجعان سرپائی آزمایشگاه بیمارستان در سایت اینترنتی بیمارستان میلاد به نشانی http: / / www. miladhospital. com موجود است.

معاون درمان بیمارستان میلاد با اشاره به راه اندازی سامانه ارائه پاسخ اینترنتی آزمایش بیماران سرپائی درابتدای اسفند ماه سال گذشته گفت: تا کنون ۶۴۵۳ جواب آزمایش آزمایش با میانگین روزانه ۱۱۱ مورد از سامانه فوق دریافت شده است.