به گزارشافکارنیوز،مسعود ثققی در خصوص نقل و انتقال فرهنگیان در مناطق مختلف شهر تهران، اظهار داشت: امسال به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها فعلا بحثنقل و انتقال داخلی را در شهر تهران نداریم و در صورتی که بخشی از این محدودیت‌ها رفع شود در مرداد ماه به شکل محدود و رایانه‌ای نقل و انتقال فرهنگیان را در سطح مناطق شهر تهران خواهیم داشت.

* کمبود ۱۷۰۰ آموزگار و ۳۷۰۰ دبیر مرد در مناطق مختلف شهر تهران


وی افزود: هم اکنون در مناطق مختلف شهر تهران در دو حوزه آموزگار و دبیر با کمبود نیرو مواجه هستیم به گونه‌ای که در مناطق مختلف ۱۷۰۰ آموزگار و ۳۷۰۰ دبیر مرد کمبود داریم.

* تورم نیروهای مازاد در مناطقی که با بیشترین تقاضا برای ورود نیروی انسانی مواجه هستند


سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: با توجه به اینکه کمبودها، تقاضای فرهنگیان برای خروج از یک منطقه و انتقال به منطقه‌ای دیگر مطمئنا با توجه به نیازهای منطقه مبدا با مخالفت مواجه خواهد شد. از سوی دیگر در مناطقی که بیشترین حجم تقاضا برای ورود به آنها را داریم تورم نیروهای مازاد را شاهد هستیم.

* بیشترین تراکم نیروهای مازاد در مناطی یک تا ۸ آموزش و پرورش شهر تهران


ثقفی افزود: هم اکنون بیشتر تراکم نیروهای مازاد را در مناطق یک تا ۸ آموزش و پرورش شهر تهران داریم که بیشترین تقاضای ورود را در این مناطق شاهد هستیم.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: امسال احتمال بازنشستگی ۳ هزار نفر از فرهنگیان شهر تهران وجود دارد. از سوی دیگر ورود نیرو به پایتخت همچنان ممنوع است و ما اجازه استفاده از حق‌التدریس در دوره ابتدایی را نداریم و نیروی جدیدالاستخدام نیز در آموزش و پرورش را نداریم.

ثقفی تصریح کرد: با توجه به موارد مطرح شده راه حلهای برای برون رفت از این وضعیت و کمک به اجرای نقل انتقال داخلی در شهر تهران وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: اجرای ساماندهی نیروی انسانی به شیوهای صحیح در شهر تهران، آزاد شدن ورود آموزگار و دبیر مردم به شهر تهران و یا اجازه استفاده از نیروهای حقالتدریس در دوره ابتدایی، اجازه استخدام، اجازه خرید خدمات و تصویب استفاده از بخش غیردولتی، اجازه حقالتدریس بیش از ۸ ساعت به دبیران بازنشسته مرد و موافقت با ادامه خدمت آموزگاران دبیران مرد.